Connect Server Online
Game Server Online
Siege Server Online
Wszystkich Graczy 820
Wszystkich Postaci 1322
Wszystkich Gildii 17
Graczy Online 1
 • WykopMU > Terms of Service
Społeczność WykopMu jest zgraną grupą miłośników Mu Online. Celem istnienia tego serwisu jest zapewnienie wszystkim dobrej zabawy, zatem oczekujemy od naszych członków, aby przestrzegali podstawowych zasad dobrego zachowania w naszym gronie. Wszelkie obraźliwe, wulgarne lub niesmaczne wypowiedzi będą potępiane i możesz być za nie ukarany, lub wykluczony z grona graczy.

 

 

 

HACKI, BUGI I BOTY


 

A1. Obowiązkiem każdego gracza jest zgłaszanie wszelkich bugów zaistniałych w grze, jeżeli nie zostały one jeszcze zgłoszone w odpowiednim dziale. Do zgłaszania bugów służy #bug-report na serwerze Discord. Zanim zgłosisz problem, sprawdź czy nie był już zgłaszany za pomocą wyszukiwarki w górnym prawym rogu Discorda.

 

A2. Nie zgłaszanie do Administracji podejrzanych sytuacji, bugów, korzystanie z nich, pomaganie, ukrywanie i udostępnianie swojego konta osobom z zakazem wjazdu na serwer może doprowadzić do usunięcia konta z serwera oraz banem na IP. 

 

A3. Zabrania się stosowania jakichkolwiek hacków w grze oraz duplikowania itemów. Używanie hacków kończy się permamentnym "banem na wszystko", tj. banem na wszystkie konta z których korzystał gracz oraz banem na IP.

 

A4. Dopuszcza się programy usprawniające rozgrywkę (autospacja, auto-pmm, autobuff) pod warunkiem, że programy te nie ingerują bezpośrednio w działanie gry.

 

A5. Udostępnianie jakichkolwiek hacków, zabronionych programów ingerujących w działanie gry oraz rozpowszechnianie ich (np. podawanie linka do stron o takiej zawartości) w grze i na Discordzie jest zabronione.

 

KONTA I POSTACIE


 

B1. Hasło do konta na serwerze musi składać się maksymalnie z 10 liter i cyfr. Nigdy same cyfry, nigdy znaki specjalne - to buguje konto! I pamiętaj - wielkość liter ma znaczenie! 

 

B2. Zakładanie postaci o nicku pochodnym od nicków Administracji, lub o nicku obraźliwym i zawierającym przekleństwa może doprowadzić do usunięcia postaci lub zbanowania konta.

 

B3. Posiadane przez graczy przedmioty/resety/postaci NIE przechodzą na NOWĄ EDYCJĘ.

 

B4. Na serwerze nie ma zakazu AFK. Zostawiając postać musisz się jednak liczyć z tym, że ktoś może Cię zabić i przejąć spot.

 

B5. Zabrania się PK w celu przejęcia Golden Moba lub Bossa. Wszystkie Bossy i Golden Moby są wymienione w sekcji Informacje.


ADMINISTRACJA


 

C1. Serwerem kierują i zarządzają Administratorzy oraz Game Masterzy (GM). Gracze zobowiązani są do respektowania ich próśb lub poleceń.

 

C2. Punkty sporne regulaminu rozstrzyga Administracja. 

 

C3. Administracja ma prawo wprowadzać zmiany w regulaminie oraz w ustawieniach serwera, nie informując o tym użytkowników.

 

C4. Administracja zastrzega sobie prawo do odmówienia graczowi w dowolnej chwili możliwości korzystania ze swojej pracy oraz prawo do skasowania przedmiotów/postaci/kont bez podania przyczyny. 

 

C5. Sytuacje, niezależne od Administracji, takie jak: awarie serwera/serwerowni, przerwy w działaniu strony/gry, mogą pojawić się w każdej chwili itp. Administracja dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować czas przestoju, jednak nie zwraca itemów/resów/, które mogą być w tym czasie utracone. Informacja o czasie planowanego przez AT off-line będzie podawana w Newsach, lub #ogłoszeniach na Discordzie.


C6. Administracja nie zwraca itemów, które znikną podczas skanowania programem do sprawdzania zdublowanych przedmiotów. 

 

C7. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) konta użytkowników - za wszelkie działania/nieprawidłowości/złamanie regulaminu odpowiada tylko i wyłącznie właściciel konta; 

b) handel itemami w grze, kradzież itemów (np.: niezwrócenie po ulepszeniu, włamanie na konto, podanie hasła innemu graczowi); 

c) wycieki danych w postaci loginów, haseł. Zawsze używaj haseł innych niż te które stosujesz np. do poczty!

d) straty spowodowane błędami w grze – błędy są eliminowane w miarę możliwości.

 

C8. Administracja ma prawo odrzucić przedstawione dowody w zażaleniu gracza, jeżeli nie określają one jednoznacznie zaistniałej sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że zostały podrobione, lub gdy nie jest widoczne na nich otwarte pole edycji tekstu (w przypadku screenshot).


 

ZASADY OGÓLNE


D0. Obowiązuje zakaz pisania zażaleń odnośnie zachowania innych graczy, bądź wymierzanych kar przez Administrację na kanałach ogólnych serwera Discord, a w szczególności #general. Wszelkie zażalenia należy zgłaszać na prywatną wiadomość Administracji, zwięźle opisując zaistniałą sytuację i dokumentując ją dowodami.

 

D1. Obowiązuje zakaz reklamowania innych serwisów, for i serwerów w grze oraz na Discordzie WykopMu.


D2. Nie obsypujcie Administracji pytaniami dotyczącymi techniki gry. Od tego są poradniki gracza, a wszelkie sprawy dotyczące serwera załatwiajcie wyłącznie poprzez zakładkę kontakt lub serwer Discord. 

 

D3. Kopiowanie pracy GMów, korzystanie z zawartości będącej własnością intelektualną Administracji WykopMu, bez udokumentowanej zgody jest zabronione.


D4. Kara za nieprzestrzeganie regulaminu to: warny, bany, kasacje postaci, kasacje kont, bany na IP. W zależności od przewinienia warny/bany są na edycję lub stałe. 

 

D5. "Ban na wszystko" polega na zablokowaniu wszystkich kont, z których gracz korzystał niezależnie od tego, do kogo należą te konta. Uważaj zatem komu udostępniasz swoje konto!

 

D6. Jeśli dana osoba otrzymała wcześniej bana na IP, a mimo to udało jej się kontynuować grę, GM ma prawo ponownie zbanować gracza bez podania przyczyny.

 

D7. Jeśli zauważysz, że ktoś złamał regulamin niezwłocznie powiadom Administrację dołączając screeny lub filmik z gry. Administracja zweryfukje każde Twoje zgłoszenie.

 

D8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www. 

 


Oto lista przykłądowych przewinień i kar, jakie mogą być nałożone na gracza:

a) wulgarne lub obraźliwe zachowanie na kanale /post - kick, mute do 2 dni

b) używanie autopick - kick, PK, ban do 2 dni, usunięcie zen i depo

c) PK gracza bijącego Golden Tantalos - PK, usunięcie zen, itemów, ban do 7 dni

d) wykorzystywanie bugów gry - wyczyszczenie postaci, ban czasowy, perm ban


Nakładane kary dotyczą wszystkich kont z IP z którego logowało się konto winnego. 

WykopMu community is a group of Mu Online fans. The aim is to provide good fun to everyone, therefore we expect from all members, that they follow basic rules of well behavior. Any offensive, vulgar, unfair or unsavory speech will be punished, and you can be excluded from this community.


HACKS, BUGS & BOTSA1. Reporting any bugs occured in the game is a duty to all of players, unless they have been reported already. You have to report bugs in #bug-report of our Discord server. Please use shearch tool in top right corner of Discord, befor you submit any report.


A2. Any failure to report a suspicious situation, bugs, or using them for your own gain will be punished with account deletion and IP ban. Sharing account with a banned person will also result in the same punishment.


A3. Using any sorts of hacks or item duplicating is forbidden. A failure to comply will result in immediate and permament "ban to all", which means all accounts used by punished player will be banned, as well as IP of the player.


A4. Programs that improve player's convenience (such as autospace, aut-RMB, autobuff) are acceptable, as long as they are not interfere diractly in to the game.


A5. Sharing hacks or forbidden interfering programs (giving links to websited with such content) in game or on Discord is forbidden.


ACCOUNTS & CHARACTERSB1. Password to you account must be at max of 10 letters and digits. Using any other characters is forbiddent and leads to accunt bugs. Please also remember, it's case-sensitive!


B2. Using any offensive or similar to Administration's character nicknames in game will result in removing the character, or banning the account.


B3. Any items, resets or character cannot be passed to the next edition of the game ater wipe.


B4. AFK is not forbidden, although you can get PK and your spot can be taken away.


B5. PK of people who are currently encounteering Golden Monsters or Bosses, in order to take it over is forbidden. You can find list of all Golden Monsers and Bosses in our Server Info section.


ADMINISTRATIONC1. This server is beeing run by Administrators and Game Masters (GMs) only. Players are obligated to comply with their instructions under any circumstances.


C2. The disputable points of the regulations are settled by the Administration. 


C3. Administration can make any changes in terms of service and server configuration without any announce.


C4. The administration reserves the right to refuse the player the opportunity to use their work at any time. Administration can also remove any items, characters or accounts without giving any explanation.


C5. Situations that Administration has no influence on, such as server or website breakdowns can take place. Administration will put all neccessary effort to minimize breakdowns, although does not have the obligation to give back items or resets, that can be lost because of this. Staff will inform you about serwer downs in News section, or #ogłoszenia section on Discord.


C6. Administration does not give back any items lost during checkig for duplicated items.


C7. The administration is not responsible for: 

a) user's accounts - the user is responsible for all the irregularities or breaking regulations, hacking accounts;

b) item trade in game, item steals or frauds;

c) leakage of data consisting of account IDs or passwords - always use differend passwords for you accounts!

d) all loss caused be bugs - we are doing our best to fix them all.

 

C8. Administrator has the right to reject the evidence presented by the player, if they does not describe presented situation clearly, if there is a suspicion, that the evidence was falsed or when the screenshot does not show the opened text editor for chat.


GENERAL RULESD0. It is forbidden to write complaints regarding the behavior of other players or penalties administered by the Administration on the General Discord server channels, including #general channel. All appeals should be reported to the Administration's private message, briefly describing the situation and documenting it with evidence.


D1. Advertising of any other servers or services in game or on Discord is forbidden.


D2. Do not spam Administrators with questions related to game mechanics. You should check all the guides available in the Internet. You can write about things related to the server in whisper or on Discord server.


D3. Using any intellectual property of the Administration, without prooven consent is forbidden.


D4. Failin to comply with all the rules can be punished with: warns, bans, character or account deletion, IP bans. Penalties are permament or temporary, depending on how hard you screw with us. :)


D5. "BFA", which stands for Ban For All is about giving ban to all accounts, the user was using, as well as IP ban. Be aware, that person to which you've shared your account can be banned at any time.


D6. If someone already punished by IP ban manages to continue playing, the Administration have right to ban them again without giving any reason.


D7. When you see, that someone is breaking rules, immediately inform the Administration, providing screens or videos of what's happening. Administration will always verify what you've provided.


D8. These terms of service are vailt with the date of publishing them on website.These are the examples of what punishments you might get:

a) offensive and vulgar behavior on /post - mute up to 2 days;

b) usin autopick - kick, PK, ban up to 2 days, removing Zen an items in depot;

c) PK of player encounteering Golden Tantalos - PK, removing Zen or items, ban up to 7 days;

d) using bug for your own advantage - clearing items from account, permament or temporary ban

 

All punishments can be applied to all accounts connected to IP of the user.

Login

User ID:
Password:

Rankingi» More

Characters
Guilds

 • 1
  ParowaMG
  400 [ 227 ] [ 0 ]
 • 2
  Fajny
  400 [ 224 ] [ 0 ]
 • 3
  peperSM
  400 [ 174 ] [ 0 ]
 • 4
  PanKruk
  1 [ 147 ] [ 0 ]
 • 5
  DzikaPicza
  400 [ 127 ] [ 0 ]

TopList

mu private servers Mu Online Private Servers

Discord