Connect Server Online
Game Server Online
Siege Server Online
Wszystkich Graczy 820
Wszystkich Postaci 1322
Wszystkich Gildii 17
Graczy Online 1
 • WykopMU > News
The Selupan Is Comming
Posted on September 16, 2018 | 21:44

THE SELUPAN IS COMMING

 

The Selupan - master of destruction and lord of frost is coming. From now on you are able to face this hideous arachnid. Below you can find the list of all skills and abilities he may use against you:


30 mln HP, 28.4-39.8 k dmg, 22.7k defence, 47.3k attack rate, 13.2 k defence rate


Stern - chance to freeze a player for 4-5 sec

Decay Shot - Selupan deals AOE damage to all targets in front of him

Freezing Stab - Selupan deals AOE damage to all surrounding enemies

Frost Shield – Selupan increases his defensive power for 5-10 seconds

Furious Stamp - Selupan stamps on the ground causing rocks to fall down and deal damage to all players

Aura of Deep Frosts - this aura makes all LaCleon monsters twice as strong. The aura creates Frost Bloom when a player dies, which is causing frost explosion dealing 150-200k dmg and freezing all targets in 22 yards of range for 10 sec.

Abomination - Selupan will rise a player’s corpses and create a Death King Skeleton which will serve him for 2 minutes. The skeleton can deal 150-210k dmg and cannot be killed.

Enrage - the boss enrages when the battle takes more than 10 min. The Enrage state freezes all players and causes 150-200k dmg to them every second.


PHASE 1

When Selupan’s HP falls below 95%, he starts a 1st phase with sentence “You shall see my power!”. He uses all above abilities + as below:


Summon Mammoth - Spawns a Giant Mammoth once per 10 sec.

Meteors of Sahamutt - Once per 20 seconds a random player gets the Sahamut buff, which makes him burn. The player leaves invisible trail that creates meteorites when someone steps on it. Meteorite causes 34-48k dmg per tic and can be stacked up to 4 tics per second.


PHASE 2

Selupan enters 2nd phase, when his HP is below 80%. He opens this stage by saying “Come to me, let it pierce you to the bone!”. He uses all above abilities and he spawns Ice Giants instead of Giant Mammoth.


Ice Giant - this monster is summoned by Selupan every 10 sec. Once killed, he has 60% chance to spawn 4 Ice Monsters.

Ice Monster - slows his killer upon death. In addition he will freeze all players near the killer if he has no Ring of Ice or Pendant of Ice equipped. The freezing lasts 10 sec.


PHASE 3

The Selupan enters 3rd phase below 50% HP. He shouts “You're just a miserable dust!” and then he will use all above abilities and all as below:


Summon Golden Titan - Every 30 sec. the Selupan opens the Gate and starts the summoning. The gate has 3 mln HP. If it's not destroyed, within 10 sec., the Golden Titan will come out of the portal. A Titan have 5 mln HP and he will deal 150-210k dmg to all players nearby. If the Titan is killed, he will cause a Frost Bloom in 6 yards of range. If the Titan is not killed within 15 seconds, he will despawn and cause a Frost Bloom over entire area with vast amount of damage.


PHASE 4

The 4th phase starts when the Selupan drops below 20% of HP. From now on he will make Sahamutt Meteor over a random player every 15 sec. instead of 30 sec. and the player will be frozen. You will be warned with “You won't run from me!” sentence.


Every damage mentioned above is scaled with the player's defensive powers, which means it will be lower depending on how many agility and def. he has.

 

 


 


Selupan – pan zniszczenia i władca mrozu nadchodzi. Od teraz możesz stawić czoła temu odrażającemu arachidowi. Poniżej znajdziesz listę wszystkich zdolności, jakie może wykorzystać przeciwko tobie:

 

30 mln HP, 28,4-39,8 k dmg, 22,7k defence, 47,3k attack rate, 13,2 k defence rate


Stern – szansa na zamrożenie gracza na 4-5 sek.

Decay Shot – Selupan zadaje obrażenia obszarowe wszystkim celom znajdującym się przed nim.

Freezing Stab – Selupan zadaje obrażenia obszarowe wszystkim otaczającym go przeciwnikom.

Frost Shield – Selupan zwiększa swoją obronę na 5-10 sek.

Furious Stamp – Selupan uderza o ziemię powodując, że strop jaskini wali się na graczy i zadaje im obrażenia.

Aura of Deep Frosts – aura mrozu która sprawia, że wszystkie otaczające Selupana stwory z LaCleon są dwa razy silniejsze. Aura powoduje również Frost Bloom, gdy gracz zginie. Frost Bloom to silna eksplozja mrozu, zadająca 150-200k dmg i zamrażająca na 10 sek. wszystkie cele w zasięgu 22 jardów. Bloom mogą powodować też niektóre potwory.

Abomination – Selupan pożyczy sobie twoje zwłoki i stworzy z nich Death Kinga, który będzie mu służyć przez 2 min. Szkielet może zadawać 150-210k dmg i nie może być zabity.

Enrage – boss dostanie szału, jeśli walka z nim będzie trwać dłużej niż 10 min. Enrage zamraża wszystkich graczy i zadaje im 150-200k dmg w każdej sekundzie.


FAZA 1

Gdy życie Selupana spadnie poniżej 95%, rozpocznie się 1 faza. Selupan wypowie kwestię “You shall see my power!”, po czym zacznie używać wszystkich w/w zdolności + to co niżej:


Summon Mammoth – Selupan przywołuje Giant Mammoth co 10 sek.

Meteors of Sahamutt – Co 20 sek. losowy gracz otrzyma Sahamut buffa, który sprawi, że gracz zacznie płonąć. Gracz będzie pozostawiał za sobą niewidzialny ślad, który przywoła meteoryty, jeśli ktoś na niego stanie. Meteoryty powodują 34-58k dmg co tik i mogą stackować się do 4 razy.


FAZA 2

Selupan wkracza w drugą fazę, gdy jego życie spadnie poniżej 80%. Rozpoczyna ten etap zdaniem “Come to me, let it pierce you to the bone!”. Od tej pory będzie używać wszystkich powyższych zdolności i będzie przywoływać Ice Gianty zamiast mamutów.


Ice Giant – ten potwór jest przywoływany przez Selupana co 10 sek. Gdy zostanie zabity, ma 60% szans, że rozpadnie się na 4 mniejsze Ice Monstery.

Ice Monster – W momencie gdy ginie, spowalnia swojego zabójcę. Co więcej może go zamrozić, tak samo jak i wszystkich otaczających go sojuszników, jeśli zabójca nie ma założonego Ring of Ice, ani Pendant of Ice. Zamrożenie trwa 10 sek.


FAZA 3

Selupan rozpoczyna 3 fazę poniżej połowy HP. Krzyczy “You're just a miserable dust!”, po czym zaczyna używać nowej zdolności:


Przywołanie Golden Titana – Co 30 sek. Selupan będzie próbował przywołać Golden Titana. Najpierw pojawi się brama, która ma 3 mln. HP. Jeśli nie zostanie zniszczona, po 10 sek. wyjdzie z niej Golden Titan. Titan ma 5 mln HP i zadaje 150-210k dmg otaczającym go przeciwnikom. Jeśli zostanie w porę zabity, zada Frost Bloom na obszarze 6 yd. Jeśli nie zostanie zabity w ciągu 15 sek., zakończy swój żywot powodując Frost Bloom na całym obszarze walki i powodując ogromne obrażenia.


FAZA 4

Ostatnia faza rozpoczyna się przy 20% HP. Selupan wypowiada kwestię ”You won't run from me!”. W 4 fazie Meteory Sahamutta będą pojawiać się co 15 sek., zamiast 30. Oprócz tego będą zamrażać swoją ofiarę.


Wszystkie wspomniane powyżej obrażenia są przeliczane poprzez defence gracza. Oznacza to, że mogą być niższe w zależności od tego, jak dużo agility i defa ma postać.

 

By Admin (Administrator)
Bounty Hunt
Posted on September 1, 2018 | 12:08

BOUNTY HUNT

 

A new powerful group of people arrived to our Mu Land. They call themselves a Blood Brotherhood and they are willing to hire you. There is a number of people, who wish someone's death and they are ready to pay a lot for that to happen. The Brotherhood takes orders to kill people, but also will pay for someone, who makes their list shorter. You can now use /bounty command to place a reward for somebody's head. The Brotherhood will take the money and give it to someone, who fulfil your wish.

/bounty nickname number currency - places zen bounty for a player's head
/bounty number currency - places zen bounty for last killer of your character
/trackbounty - calls for the Brotherhood to tell you what targets are in your vicinity and what's the price


Nowa wpływowa grupa ludzi przybyła do naszej Krainy Mu. Zwą się Bractwem Krwi i być może zechcą cię zatrudnić. Jest pewna grupa ludzi, którzy pragną czyjejś śmierci i są skłonni wiele zapłacić, aby do tego doszło. Bractwo przyjmuje zlecenia na zabójstwa od każdego, ale również zapłaci każdemu, kto sprawi, że ich lista będzie krótsza. Od teraz możesz wziąć udział w tym szemranym procederze za pomocą komendy /bounty. Bractwo zabierze zapłatę za twoje zlecenie i przekaże pieniądze temu, kto spełni twoje życzenie.


/bounty nick liczba waluta - ustawia nagrodę za głowę gracza
/bounty liczba waluta - ustawia nagrodę za ostatniego mordercę twojej postaci
/trackbounty - wzywa Bractwo aby wskazało ci kto z ich listy znajduje się w twojej lokacji


By Admin (Administrator)
Vote for WykopMu
Posted on August 26, 2018 | 20:36

VOTE FOR WYKOPMU!


Your vote matters to us. Please vote for WykoMu at:


https://www.arena-top100.com/details/Candy6132/


https://topg.org/server-wykopmu-s4-x300-start-22nd-june-id492547


 

mu private serversMu Online Private Servers

By Admin (Administrator)
Jewel of Ancient
Posted on August 26, 2018 | 20:06
Jewel of Ancient now allows you to create any ancient item available in S4. Exact list you can find here. You cannot jewel your rings or pendants though. To make a ancient item, you need normal item at least +11+16% and jewel it with Jewel of Ancient. You will get +0+0% item with random ancient item.

 

 

 Warning: If you put your Jewel of Ancient into an item, which can't have any Ancient option, you will loose your Jewel and the item will drop to +0+0%!


Jewel of Ancient pozwala teraz na stworzenie dowolnego Ancient Itemu, w tym ancienta z Sezonu 4. Dokładna lista dostępnych ancientów znajduje się tutaj. Nie możesz jewelować pierścieni, ani naszyjników. Aby zrobić Ancient Item, potrzebujesz zwykły przedmiot +11+16% oraz Jewel of Ancient. Otrzymasz przedmiot +0+0% wraz z losową opcją Ancient.


Uwaga: Jeśli umieścisz Jewel of Ancient w przedmiocie, który nie może mieć żadnej Ancient opcji, stracisz klejnot, a przedmiot spadnie do +0+0%!


By Admin (Administrator)
Searching for La Cleon
Posted on August 25, 2018 | 22:42

SEARCHING FOR LA CLEON

 

The Librarian have another task for you. There was a mysterious piece of ice found in Swamp of Calmness and we need to know where does it come from. We may have not encountered the real enemy yet. Collect as much Mysterious Ice as possible and bring it to the Librarian. You will get a special reward for every piece. Hurry up, the ice won’t last forever in your pocket. It will melt, if kept longer than 1 hour.

 

Bibliotekarz z Devias ma dla ciebie kolejne zadanie. W Swamp of Calmness odnaleziono tajemniczy kawałek lodu o bardzo dziwnych właściwościach. Musimy wiedzieć skąd pochodzi. Być może nie stawiliśmy jeszcze czoła prawdziwemu wrogowi. Zbierz jak najwięcej Mysterious Ice i zanieś je do Bibliotekarza. Za każdy kawałek otrzymasz nagrodę, ale śpiesz się! Lód stopi się, jeśli będziesz trzymać go dłużej niż godzinę.

 

By Admin (Administrator)
Searching for Swamps
Posted on August 9, 2018 | 21:42

SEARCHING FOR SWAMPS

 

Devin Priest is looking for a helping hand. We've discovered, that new Kundun Forces are gathering in unknown location near Mu Land. We don't know what creatures are there, though there is a way to find it out. The Librarian in Devias is conducting research and trying to decipher Kundun’s intentions. He needs you to collect 400 Kunduns Orders, which can be certainly obtained from Kundun’s highest-ranking commanders. Collect Orders and bring them to Librarian to get a price and bring us one step closer to the goal – unlocking Swamp of Calmness. Devin also needs you to be well prepared for the new location. You can now start quest for 3rd class.

Devin Priest szuka pomocnej ręki. Odkryliśmy poważne, nieznane siły Kunduna, które zbierają się w nieznanej lokalizacji niedaleko Mu Land. Nie wiemy jakie stwory tam czychają, ale jest sposób aby to odkryć. Bibliotekarz w Devias prowadzi badania w tej materii i próbuje rozszyfrować zamiary Kunduna. Potrzeba mu do tego aż 400 Kundun Orders. Z pewnością plany te mają jego najwyżsi rangą pomocnicy. Zbieraj je i przynoś do niego, aby otrzymać nagrodę i zbliżyć nas o jeden krok do celu - odblokowania Swamp of Calmness. Devin chce także, abyś był dobrze przygotowany na nowe wyzwania. Od teraz możesz rozpocząć u niego quest na 3-cią klasę postaci.


By Admin (Administrator)
Summer Fire Festival
Posted on July 15, 2018 | 21:58

SUMMER FIRE FESTIVAL

 

There is new event now - Summer Fire Festival. Every Day between 6 and 10 p.m. two Death Beam Knights are spawned in the same time in Lorencia, Noria or Devias. You will have to cooperate to win the price. Both Beam Knights have to be killed in exactly the same time! The tolerance is 5 secconds. In case you fail, you will have next chance in next day. Moreover there are Firecracers added to drop. Enjoy!

Rozpoczynamy nowy event - Letni Festiwal Ognia. Każdego dnia pomiędzy 18 a 22 pojawią się 2 Death Beam Knighty na raz. Znajdziecie je w Lorencji, Norii lub Devias. Aby wygrać nagorę, musicie współpracować ze sobą i wykazać się wyczuciem czasu, ponieważ obydwa Beam Knighty muszą zostać zabite w tym samym czasie. Jeśli któryś z nich umrze 5 sek później niż poprzedni, event nie zostanie Wam zaliczony i kolejną próbę będziecie mogli podjąć n
astępnego dnia. Dodatkowo dodano też do dropu Firecrackery. Powodzenia!


By Admin (Administrator)
New Unique Items!
Posted on July 12, 2018 | 23:40

NEW UNIQUE SETS ARE WAITING FOR YOU!

 

Mamy zaszczyt zaprezentować Wam nowe, unikatowe sety dla każdej klasy. Możecie je wykonać ze standardowych przedmiotów, z użyciem Large Vial of Dye, które dostępne jest w Webshopie. Więcej szczegółów w dziale "Informacje". Poniżej prezentujemy sety oraz krótki filmik instruktażowy.


We proudly present you new unique sets for each class. You can create them from standard items and Vial of Dye, which is available in Webshop. Read more details in "Server Info" section. Below we present sets and a short video tutorial.


Click for video preview


 By Admin (Administrator)
First Castle Siege
Posted on July 8, 2018 | 23:45

FIRST CASTLE SIEGE - MUTANPL WINS!

 

First Castle Siege is finished. The battle was really hard. Both guilds were fighting viciously to the end and the crown has been taken over several times. Congratulations to the new owner of castle.

 

Pierwszy Castle Siege za nami. Obie gildie walczyły zaciekle do samego końca, a korona była przejmowana wielokrotnie minuty przed końcem. Gratulujemy nowym właścicielom zamku.

 

By Admin (Administrator)
New Quests
Posted on July 7, 2018 | 12:07

NEW QUESTS AVAILABLE!

 

There are above 50 quests waiting for you in Mu Land! Speak with Leo the Helper to start your adventure. Many useful items and skills can be won. We will add more quests very soon.

 

W krainie Mu czeka na ciebie ponad 50 questów do ukończenia. Za każdy z nich możesz otrzymać przydatne przedmioty i skille. Pogadaj z Leo the Helper, aby rozpocząć przygodę. Więcej questów zostanie dodanie niebawem.

 

By Admin (Administrator)
Ancient Bali Invasion
Posted on July 1, 2018 | 15:39

ANCIENT BALI

 

He walks among woods and observes vegetation. His steps are soft and quitet, but his fists are made of steel. Find Bali the ancient creature in Aida. He shows up every day between 6 and 10 p.m. He can drop many different types of ancient items.

 

Przechadza się po lesie i obserwuje roślinność. Jego kroki są ciche i miękkie, ale jego pięści potrafią być jak ze stali. Znajdź Bali - starożytną bestię przechadającą się po Aidzie. Pojawia się codziennie między 18, a 22 i dropi różnego rodzaju ancient itemy.

 

Ancient Bali

By Admin (Administrator)
WykopMu Starts on 22nd of June
Posted on June 14, 2018 | 16:47

WYKOPMU STARTS ON 22ND OF JUNE

 

New WykopMu server is almost ready. On June 22, we're starting with a Season 2 + Season 4 Edition. Registration will be opened at 7 pm (GMT+1). We have prepared a lot of new amentities and content for your maximum entertainment:


SEASON 4 CONTENT - We start with Season 2 and Summoner, but new content will be available to players over time. Everyone will find something good for him. Expect many events, quests and achievements related with unlocking new items and locations.

DYNAMIC EXPERIENCE - The Initial Experience Rate is x300 and it changes depending on conditions and how much resets you have.

NO PAY-TO-WIN - We count on your support, but player's fun is more important. All items and amenities from donation will not affect the balance of the game.

CUSTOM ITEMS AND UNIQUE SETS - Do you miss pink Grand Soul set from beta? No problem! You can have it, as well as other interesting unique items to get.

CUSTOM INVASIONS - Mu Realm is a place full of danger. There are many enemies willing to take controll over our towns. We won't let them do it!

CUSTOM QUESTS - We have prepared our own Custom Quest System, to provide you with many new challenges and rewarding prices for completition.

OLD-FASIONED GAME WITH BREATH OF FRESH CONVENIENCE - There are many game improvements such as automatic reconnection after DC, new commands, multidepo and built-in autoattack function.


Available classes: Blade Knight, Soul Master, Muse Elf, Summoner, Magic Gladiator and Dark Lord

 

By Admin (Administrator)
WykopMu startuje 22 Czerwca
Posted on June 14, 2018 | 16:47

WYKOPMU STARTUJE 22 CZERWCA

 

Serwer WykopMu jest już prawie gotowy. 22 czerwca rozpoczynamy nową edycję z Sezonem 2 + 4. Rejestracja będzie otwarta o godz. 19. Przygotowaliśmy dla Was dużo nowości i udogodnień:

 

SEASON 4  - Zaczynamy zabawę od sezonu 2, wraz z Summonerem, po czym nastąpi stopniowe przejście na sezon 4. Wejściu nowych itemów i lokacji towarzyszyć będzie cała masa eventów i wyzwań. Każdy znajdzie coś dla siebie.

DYNAMICZNY EXP – Początkowy exp to standardowo x300, ale będzie się zmieniać, zależnie od sytuacji i tego ile resetów posiadamy.

ŻADNEGO PAY-TO-WIN – Wasze wsparcie jest dla nas ważne, ale dobra zabawa jest jeszcze ważniejsza. Wszystkie itemy i nagrody otrzymane za donate, nie będą miały wpływu na balans rozgrywki i Waszą rywalizację.

CUSTOMOWE ITEMY I UNIKATOWE SETY – Marzy Ci się różowy Grand Soul z bety? Nie ma problemu, teraz możesz go mieć, tak jak i mnóstwo innych unikalnych przedmiotów!

CUSTOMOWE INWAZJE – Kraina Mu jest niebezpiecznym miejscem. Czyha tu wielu żądnych władzy, którzy pragną przejąć nasze miasta. Nie dopuścimy do tego!

CUSTOMOWE QUESTY – Mamy przygotowany autorski system questów. Dzięki temu czeka na was wiele wyzwań i ciekawych nagród za ich ukończenie.

STARA GRA ALE NOWE MOŻLIWOŚCI – Nowe pliki pozwalają nam na wprowadzenie wielu udogodnień, takich jak automatyczne logowanie po DC, nowe komendy, multidepo I wbudowany bot.

 

Dostępne klasy postaci: Blade Knight, Soul Master, Muse Elf, Summoner, Magic Gladiator and Dark Lord

 

By Admin (Administrator)

Login

User ID:
Password:

Rankingi» More

Characters
Guilds

 • 1
  ParowaMG
  400 [ 227 ] [ 0 ]
 • 2
  Fajny
  400 [ 224 ] [ 0 ]
 • 3
  peperSM
  400 [ 174 ] [ 0 ]
 • 4
  PanKruk
  400 [ 145 ] [ 0 ]
 • 5
  DzikaPicza
  400 [ 127 ] [ 0 ]

TopList

mu private servers Mu Online Private Servers

Discord